شیر های پنوماتیک داخل سیلندر برای تغییر مسیر جریان هوا قرار میگیرد که باعث قطع و وصل این جریان میشود.این شیر ها در دو شکل دستی و برقی ساخته میشوند.

Main Menu