تجهیزات کنترل و اندازه گیری مجموعه تجهیزاتی که به منظور دست یافتن به شرایط خاص و تعریف شده ای از پارامترهای کیفیت ،کمیت مورد استفاده قرار می گیرند. این ابزار های کاربردهای فراوانی در صنعت دارند و دقت این نوع تجهیزات مهمترین مولفه انتخاب آنهاست برای مثال

 

تجهیزات مربوط به پارامتر دما :

ترمومترها و دماسنج ها

– ترانسمیترها – کالیبراتورهای دما

– سنسورهای دما و سنسورهای اندازه گیری دما
ترمومتر ها به دو دسته ی تماسی و لیزری تقسیم می شوند.
ترمومترهای تماسی شامل ترمومترهای دیجیتال، گازی و ترمورزیستنس هستند.

Main Menu