بی متال برای مراقبت و کنترل از موتورهای الکتریکی در مقابل اضافه بار از رله های حرارتی (بی متال) کاربرد دارد. اساس کار این رله ها بر پایه اختلاف ضریب انبساط طولی دو فلز استفاده میشود.
بر اثر عبور جریان از بی متال ،دو فلز حرارتشان بالا میرود و طول آنها افزایش می یا بد. از آن جایی که ضریب انبساط طولی یکی از فلزات بیشتر از دیگری باشد. دو فلز با هم به سمت فلزی که ضریب انبساط طولی کمتری دارد خم می شود. در نتیجه مسیر عبور جریان کنتاکتها باز و مدار قطع می شود.

Main Menu